| Artūrs Kalniņš

Incoterms nozīme loģistikā

Incoterms nozīme loģistikā

Incoterms ir 11 atsevišķu noteikumu kopums, ko izdevusi Starptautiskā Tirdzniecības kamera (ICC), kas nosaka pārdevēju un pircēju pienākumus par preču pārdošanu starptautiskos darījumos.

Galvenais ir tas, ka katrs Incoterms noteikums precizē uzdevumus, izmaksas un riskus, kas jāsedz pircējiem un pārdevējiem šajos darījumos. Iepazīšanās ar Incoterms palīdzēs veikt raitākus darījumus, skaidri definējot, kurš par ko ir atbildīgs, kā arī labāk definēs katru darījuma posmu.

Incoterms precizē pārdošanas darījuma pušu pienākumus. Piemēram, katrā Incoterm noteikumā ir sniegts paziņojums par pārdevēja atbildību nodrošināt preces un komercrēķinu saskaņā ar pārdošanas līgumu. Tāpat tiek sniegta atbilstoša izziņa, kas nosaka, ka pircējs maksā pirkuma līgumā paredzēto preces cenu.

Katram Incoterm noteikumam ir paziņojums, kas nosaka, kura puse ir atbildīga par eksporta licences vai citas oficiālas atļaujas iegūšanu, kas nepieciešama eksportam, un par muitas formalitāšu veikšanu, kas nepieciešamas, lai eksports varētu turpināties. Tāpat katram noteikumam ir atbilstošs paziņojums par to, kura puse ir atbildīga par jebkuras importa licences vai citas oficiālas atļaujas iegūšanu, kas nepieciešama importam, un par preču importam nepieciešamo muitas formalitāšu kārtošanu. Šajos paziņojumos arī norādīts, kura puse sedz šo uzdevumu izpildes izmaksas.

Katrs Incoterm noteikums nosaka arī to, kurai darījuma pusei, ja tāda ir, ir pienākums noslēgt līgumu par preču pārvadāšanu. Cits jautājums, kas aplūkots katrā Incoterm noteikumā ir tas, kurai pusei, ja tāda ir, ir pienākums nodrošināt kravas apdrošināšanas segumu. Šajos paziņojumos arī norādīts, kura puse sedz šo uzdevumu izpildes izmaksas. Katrs noteikums satur arī paziņojumus par to, kura puse ir atbildīga par preču iesaiņošanu transportēšanai uz ārzemēm. Tāpat arī par visu pirms nosūtīšanas pārbaužu izmaksu segšanu.

Pēdējais piemērs ir kravas piegāde. Katrs Incoterm noteikums nosaka pārdevēja pienākumus attiecībā uz kravas piegādi un precizē, kad notiek piegāde. Katrs noteikums arī nosaka, kad eksportējamo preču nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet no pārdevēja uz pircēju, atsaucoties uz piegādes noteikumu.

Incoterms parasti ir iekļauti pārdošanas līgumā, taču:

  • tie neattiecas uz visiem pārdošanas nosacījumiem;
  • tajos nav norādītas pārdodamās preces un nav norādīta līgumcena;;
  • tajos nav norādīta pārdevēja vai pircēja saskaņotā maksājuma metode vai laiks;
  • tie neattiecas uz gadījumiem, kad īpašumtiesības vai īpašumtiesības uz precēm pāriet no pārdevēja pircējam;
  • tajos nav norādīts, kādi dokumenti pārdevējam jāiesniedz pircējam, lai atvieglotu muitošanas procesu pircēja valstī;
  • tie nereglamentē atbildību par preču nepiegādāšanu saskaņā ar līgumu, piegādes kavējumiem un strīdu izšķiršanas mehānismiem.

Incoterms ir vērtīgs instruments starptautiskajā tirdzniecībā. Tā esamība atvieglo kopējo tirdzniecību, kā arī jau sākumā definē iesaistīto pušu atbildību un pienākumus. Tomēr uz tiem nevajadzētu pilnībā paļauties. Incotermam vienmēr nepieciešams pievienot arī pareizi izstrādātus līguma noteikumus! Lai veiksmīgi darījumi!


Autortiesības © Kravu-parvadajumi.eu. Visas tiesības aizsargātas. Pārpublicēt saturu drīkst oblagiāti norādot atsauci – https://kravu-parvadajumi.eu/